اعلام فراخوان

رویداد ملی استاپ موشن خانگی

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

مسیر رقابتی استاپ‌موشن با اعلام فراخوان آغاز خواهد شد. شرکت‌کنندگان می‌توانند با مطالعه فراخوان، اطلاعات تکمیلی را در مورد برگزاری این رویداد مطالعه نمایند و از فرآیند برگزاری رویداد مطلع شوند.

اشتراک اجتماعی